You are currently viewing Sofist Sayı: 1 /Issue: 1

Sofist Sayı: 1 /Issue: 1

Editörden /Editorial

Jenerik /Titles

İçindekiler /Contents

Gadamer’in Kant Eleştirisi ve Oyun Olarak Sanat /Gadamer’s Critique of Kant and Art as Play
Volkan Ay

Ranciéreci (Aykırı) Bir Okuma: Marx’ın Platoncu Göbek Bağı /A Ranciérian (Contrary) Reading: Marx’s Platonian Umbilical Cord
Özgül Ekinci

Hegel’de “Nesnel, Tanıtlanmış Bilim” Olarak Felsefe Kavramına Giriş /Introduction to Hegel’s Conception of Philosophy as “Objective, Demonstrated Science”
Doğan Göçmen

Edebiyatta Felsefe: Yabancı Örneği /Philosophy in Literature: The Case of The Foreigner
Ali Osman Gündoğan

Philosophos Basileus Ya da Filozofun İktidarla Sınavı /Philosophos Basileus or Philosopher’s Examination with Power
Abrim Gürgen

Aydınlanma Dönemi Mucize Eleştirileri: Hume ve Spinoza /Miracle Criticisms of the Enlightenment Age: Hume and Spinoza
Dilek Fesli, Taşkıner Ketenci

Nancy’nin Nietzsche’si /Nancy’s Nietzsche
Onur Varolun

Going With The Flow: A Comparison Between Heidegger’s Gelassenheit And Chinese Wu Wei / Oluşuna Bırakmak: Heidegger’in Gelassenheit’ı ile Çin Düşüncesindeki Wu Wei Arasında Bir Karşılaştırma
Engin Yurt

Bir cevap yazın